Responsibility


Home > Sustainable Development Report

Disclosure

30/06/2022

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3.94 M Download
31/05/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN CÔNG TY MẸ - 2021

1.57 M Download
31/05/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT - 2021

1.97 M Download
15/08/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG NĂM 2021

6.49 M Download
15/08/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN CÔNG TY MẸ - 30/6/2021

1.54 M Download
31/05/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2020

1.61 M Download