Trách Nhiệm


Trang chủ > Công bố thông tin

Công bố thông tin

30/05/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

1.5 M Tải về
31/03/2019

Phụ lục sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp

706.08 K Tải về
31/03/2019

Báo cáo tài chính Kiểm toán công ty mẹ năm 2018

1.47 M Tải về
31/03/2019

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2018

1.44 M Tải về
15/08/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

458.66 K Tải về
15/08/2018

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018

1.38 M Tải về