Trách Nhiệm


Trang chủ > Công bố thông tin

Công bố thông tin

15/08/2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN CÔNG TY MẸ 30.06.2020

634 K Tải về
31/05/2020

Báo cáo tài chính Kiểm toán công ty Mẹ năm 2019

1.12 M Tải về
31/05/2020

Báo cáo tài chính Kiểm toán Hợp nhất năm 2019

1.98 M Tải về
15/08/2019

Báo cáo tài chính Kiểm toán công ty Mẹ 6 tháng năm 2019

1.59 M Tải về
15/08/2019

Báo cáo tài chính Kiểm toán Hợp nhất 6 tháng năm 2019

1.71 M Tải về
31/05/2019

Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016 - 2018

1.85 M Tải về