Công bố thông tin

Tổng kết hoạt động kinh doanh 2018 và Kế hoạch kinh doanh 2019

Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016 - 2018

31/05/2019

Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

30/05/2019

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Kiểm toán công ty mẹ năm 2018

Báo cáo tài chính Kiểm toán công ty mẹ năm 2018 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2018 Phụ lục sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp

31/03/2019

Công bố thông tin công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng năm 2018

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

15/08/2018

Trang